Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!
Pondělí
…na vedení kraje jsme opakovaně projednávali problémy spojené s dodáním a funkčností Nemocničního informačního systému i Centrálou evropského plánování. Řešili jsme také možnosti kraje v souvislosti s energetickou krizí nad rámec kompetencí státu. Vnímám různý rozsah dopadů této situace i možností využití státem nastavených podpůrných mechanismů, a proto považuji za důležité poskytnout občanům i firmám v této oblasti určitý servis poradenství, který jim pomůže se v systému zorientovat a využít podpory pro jejich konkrétní případ v maximální možné míře. Chci také zvýšit podporu kraje potravinové bance a neziskovým organizacím
…‍‍Rada KHK s cca 60 povětšinou majetkovými a investičními body programu, krom nichž jsme projednali operativu z jednotlivých oblastí a třetí letošní změnu krajského rozpočtu, kdy můžeme do jednotlivých kapitol přidat více jak 450 mil Kč.

Úterý
…⚡další z řady jednání o postupu při nákupu elektrické energie a plynu pro náš kraj, na němž jsme s kolegy vyhodnocovali informace z burzy i z pracovních setkání s představiteli vlády, ale i od výrobců a dodavatelů i prognózy obchodu apod. Zarezervovali jsme prostor pro obchod na burze v příštím týdnu, takže uvidíme.
…řada dílčích jednání s kolegy, abychom podrobněji, projednali a nastavili pomoc kraje – již výše zmiňovanou poradenskou činnost, podpora potravinové banky, neziskového sektoru v sociální oblasti, ale například i podpora volnočasových aktivit dětí.
…řešení často se objevujících problémů ve veřejné železniční dopravě, kdy došlo bohužel k systémovému selhání ČD (nejenom v našem kraji), které si dostatečně ne/nasmlouvaly předepsané opravy vlaků a teď nejsou schopny plnit své závazky. Kraj ale nemůže dělat nic jiného, než urgovat a pokutovat což, činí (25 mil. za 7 měsíců)

Středa
…‍porada k řešení pondělního problému s výpadkem vlaku na trati z Letohradu do HK z důvodu jeho poškození. Tento byl ze strany ČD v předvečer avizován, a proto mne rozčílilo, že s touto informací (OREDO a ČD HK) nepracovaly ve smyslu alespoň se pokusit zajistit kapacitně odpovídající náhradu. Žádal jsem nejenom vysvětlení od představitelů obou společností, ale zdůraznil jsem (stejně jako jsem to řekl i v reportáži ČT: https://ct24.ceskatelevize.cz/kralovehradeckykraj/3527869-ceske-drahy-v-kralovehradeckem-kraji-nasazuji-vlaky-s-malou-kapacitou), že se, pokud nastane příště obdobný problém, nebude opakovat tento přístup. V prvé řadě musí přijít snaha najít alespoň kapacitně odpovídající náhradu. Dále pak budu pokračovat v jednání s Českými drahami a pokud se situace nezmění, budou následovat další sankce v podobě vysokých pokut. (více viz můj středeční příspěvek)
… pracovní porada s vedením ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., které připravuje podklady pro dílčí kompenzace v investičních akcích spojených s nepředvídatelným navýšením nákladů za komodity nezbytné pro rekonstrukce silnic, k projednání Radou KHK. Zajímal jsem se o průběžné výsledky vyjednávání (s ohledem na zvýšené náklady pro krajský rozpočet), ale i doložení potřebných podkladů a harmonogram vyřízení.
…☕36. Pražírna tentokrát v Josefově a povídání s příchozími – jak jinak v posledních dnech, než o energiích, ale i o opravách silnic, problémech v dopravě nebo krajském zdravotnictví. Zázemí pro debatu nám tentokrát poskytlo Café Josefov, jež je součástí nově zrekonstruované části Josefovské pevnosti, která byla také jednou z diskutovaných témat. Pevnost Josefov, stejně jako ta v Terezíně, nemají-li zcela podlehnout zkáze, potřebuje zásadní pomoc ze strany státu. Kraj společně s městem vedl opakovaná jednání na příslušných ministerstvech a pokoušíme přesvědčit stát k dlouhodobému plánu finanční podpory na postupné investice, které by Pevnost mohly zachránit, avšak zatím krom mlhavých příslibů bez konkrétního řešení. Současně je zde ale již vidět plno výjimek, kdy soukromé osoby různé objekty či jejich části kupují a postupně rekonstruují pro různé typy využití. Jako jsem měl možnost vidět například právě zde v tzv. Ravelinu No.8, kde kromě kavárny, hostelu a nádherného nádvoří s fontánou vzniká i společenský sál a kulturní centrum. Je to rovněž vyhledávané místo filmařů neb se zde nacházejí zachovalé pece vojenské pekárny, která má v sobě nezaměnitelné Genium loci, které citlivou rekonstrukcí přilehlých prostor neztratilo, naopak společně tvoří příjemný prostor k relaxaci, inspiraci i zamyšlení.

Čtvrtek
…jednání v Pardubicích o tzv. ITI programu pro Hradecko-Pardubickou aglomeraci na období 2021 -2029, z něhož vyplynulo, že bude vyčleněno 1,8 miliardy korun do regionu. KHK se bude snažit uplatnit projekty v sociální oblasti a při opravě památek. Na jednání jsme si vyhodnotili připravenost zainteresovaných subjektů a konkrétní plánované alokace financí v jednotlivých investičních oblastech.
…absolvoval jsem jednání o Správě železnic, na němž jsme projednávali téma, které mne z hlediska regionálních zájmů velmi zajímá. Týká se posílení role odpovědnosti za zajištění provozuschopnosti tratí, kdy to nesmí být jen o investicích, ale i o plánování výluk apod. Je potřeba zlepšit řízení generální ředitelství versus oblastní ředitelství a více vnímat regionální objednatele i dopravce při vyřizování podnětů a připomínek. Musí být připraveny funkční plány výluk, a to včetně lepší koordinace – především na generálním ředitelství SŽ. Budu se zajímat o Studie proveditelnosti pro investiční akce, kde se vykazují časová zlepšení průjezdnosti na modernizovaných tratích, a to v porovnání s realitou. Je nezbytné, aby snížení ukazatelů zpoždění neznamenalo umělé navyšování doby jízdy v jízdních řádech. Také se budu více zajímat, jak pracuje správa železnic s daty o počtech přepravovaných cestujících. To je důležité i pro plánování investic a výluk, a pro mě to znamená, že se díky tomu může zvýšit synergie mezi správcem železnice, objednatelem a dopravci.
…nečekaně a “nezván” jsem zašel na návštěvu CIRI, které především pro Královéhradecký kraj vyhledává dotační příležitosti z evropských zdrojů. Připomínám, že jsme byli v minulém programovacím období druhým nejlepším krajem v čerpání evropských dotacích v přepočtu na jednoho obyvatele, což je pro CIRI vynikající výsledek. Nicméně nejdůležitější pro mě tentokrát bylo seznámit se s přípravou projektů v jednotlivých oblastech (doprava, kultura…). Zhodnotili jsme si nedávnou soutěž o kyberbezpečnostní projekty pro naše nemocnice. A chtěl jsem vědět podrobnosti týkající se podmínek pro činnost zejména s ohledem na spolupráci s KÚ.
… po zbytek dne jsem se z většiny věnoval druhému z témat, které je mi, zejména k mé předchozí profesi velmi blízké, a tím je bezpečnost. Nejprve v souvislosti s bezpečným nábřežím, každoroční akcí, kterou pořádá kraj ve spolupráci se složkami IZS a dalšími tematicky souvisejícími subjekty na Eliščině nábřeží v Hradci Králové, a potom jsem přijal pozvání i na večerní posezení u ohně s tradičním opékáním buřtů, jež bylo součástí adaptačního kurzu nových prváků na střední odborné škole ve Dvoře Králové nad Labem, na níž jsem pomáhal vytvořit osnovy a s výukou prvních ročníků nového oboru Bezpečnostně právní činnost. (více – viz můj čtvrteční příspěvek)

Pátek
…jednání o přípravě na krajské zemědělské dožínky, které se budou konat příští víkend. Kraj je dlouhodobým partnerem a zajímalo mne tedy nejenom, jak je realizována podpora ze strany kraje, ale také připravenost z hlediska programu neboť akce se těší i vysokému zájmu škol a široké veřejnosti.
…pracovní setkání na EOP – Elektrárny Opatovice s roční výrobou 1,2 mil MWh, která mimo jiné zajišťuje teplo pro 63 tisíc domácností. Jednali jsme o současné situaci v energetice a možnostech dalšího vývoje, potřeby střednědobých opatření a možnostech spolupráce. Jedním ze zásadních témat byl záměr ZEVO (bezpečné a ekologické spalování odpadů, které z cca 20 % nahradí použití hnědého uhlí za výrazně nižších ekologických limitů, než které jsou stanoveny pro spalování v současnosti). Tento záměr by umožnil velkou synergii odpadového hospodářství a teplárenství pro náš i sousední Pardubický kraj, neboť spolu ročně na svém území vyprodukují cca 30O tun komunálního odpadu. Z toho 150 tisíc tun předpokládá ZEVO Opatovice spalováním zlikvidovat. Uvedení do provozu se předpokládá v r. 2028 a přinese splnění hlukových limitů, výrazné snížení emisních limitů a menší zatížení dopravou než doposud. Dodržování limitů bude potvrzeno EIA posuzující vliv na životní prostředí. Harmonogram dekarbonizace v EOP je do roku 2030, kdy by se kromě spalování odpadu využil plyn a solární zdroje.
…⚽odpoledne jsem přijel nejenom pozdravit a poděkovat za práci všem přítomným zaměstnancům společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. na tradiční sportovní akci, která se uskutečnila tentokrát v areálu TJ Jiskra Hořice, ale také vedení společnosti, za její přístup a neustálý rozvoj společnosti, ať už z hlediska motivace a odměňování zaměstnanců, zlepšování technického vybavení a množství odvedené práce, zejména na silnicích a dalších dopravních stavbách v našem kraji. Dlouhodobě oceňuji spolupráci s ředitelem společnosti Ing. Jiřím Brandejsem, který je kraji, jakožto jeho zřizovateli a hlavnímu objednavateli spolehlivým a odpovědným partnerem, a za to mu patří mé poděkování. Zbytek své účasti zde jsem využil zejména k projednání řady pracovních věcí, a to jak těch strategických s vedením společnosti, tak i těch „každodenních“ se zaměstnanci, kteří se přišli na něco zeptat, a k čemuž bylo toto neformální prostředí vhodným prostorem.

Sobota, neděle
…krom snahy strávit trochu času s rodinou, jsem se zúčastni v Třebechovicích pod Orebem příjemného setkání s občany včetně zdejšího starosty, abychom při opékání dobrého masa probrali místní a krajské záležitosti související s územím tohoto regionu, a jak bývá v současné době obvyklé, řešili jsme též energii.
…byl jsem také u slavnostního předání nového hasičského vozidla sboru dobrovolných hasičů v Horní Radechové. Nákup byl standardně zajištěn z projektu, na kterém je zainteresován stát, obec a kraj, který se tentokrát – i díky společnému jednání se starostou, poskytl o trochu více peněz, než bývá obvyklé, neboť aby mohla být tato akce dotažena do zdárného konce, přihlédli jsme ke zvyšování cen.
…‍♂Do posledního letního týdne Vám přeji jenom vše dobré a s těmi z Vás, kteří se budete chtít přijít na cokoliv zeptat nebo říci svůj názor, se budu těšit na viděnou ve čtvrtek na 37. Pražírně, a to od 17.00 h v Hronově v kavárně Pod křídly anděla.