Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!
Pondělí
…‍‍porada vedení kraje, na níž jsme diskutovali o dostavbě zázemí u pevnosti Dobrošov, přičemž záměr v předpokládaném nákladu 20 mil v současné době nechci podpořit a požaduji ještě alternativní varianty. Jednali jsme také o havarijní situaci školy v Trutnově, kde statik označil budovu ke zbourání, takže místo rekonstrukce budeme muset rozhodnout o výstavbě nové školy.
…s radním Valentou jsem jednal o předložených individuálních dotačních žádostech, abychom byli připraveni na příští jednání zastupitelstva kraje, a řešili jsme i problematiku výstavby cyklostezek a zapojeni kraje do přípravy a finanční podpory jako třeba nově u úseku Česka Skalice-Spy.
…se starostou Chvalče jsme řešili dopravní úpravu a režim spolupráce s polskou stranou při využívání bývalého hraničního přechodu, kudy nyní vede turistická stezka. Vzhledem ke smysluplné argumentaci, jsem musel podpořit stanovisko obce, které stávající režim pro pěší, cyklisty nechce měnit.
…se starostou Hronova jsme řešili dlouhodobou podporu Jiráskova Hronova a záměr na vybudování autobusového nádraží vedle stávajícího železničního.
…absolvoval jsem řadu schůzek souvisejících se žádostí o podporu, například pro výstavbu regionálního tenisového centra mládeže v Hradci Králové či využití financí z visegradského fondu při aktivitách mládeže.
…a také jsem byl dotazován novináři na svůj názor k úvahám o novém územním uspořádání krajů a obcí a ten je takový: Vznik 14 krajů byl odůvodněn v prvé řadě snahou o decentralizaci, a pokud dnes máme otevírat diskuzi o jiném územním uspořádání, neměla by být podnětem jen současná ekonomická situace. Navíc mám pocit, že v posledních letech se naopak stát snaží spíše o větší centralizaci „odspoda“. Bohužel však v oblastech, kde je respektování regionálních specifik více než žádoucí, a centralizace by znamenala spíše menší efektivitu, sníženou potřebnou operativní akceschopnost a účinnost (připomeňme si například na poslední úvahy o změnách v hygienické službě.) Proto jsem přesvědčen, že zásadní otázkou, kterou je třeba si při úvaze o změně položit jako první, má být, co přesně od přenesené státní správy a samosprávy regionů chceme. A abychom si na ni mohli dobře opovědět, je nezbytné začít zásadní revizi problematik a kompetencí státu z pohledu řízení ČR a potřebné spolupráce a kooperace agend ve vztahu ke samosprávě krajů a obcí.
Souhlasím se zahájením politické a odborné diskuze o případném novém územním uspořádání, ale bylo by více než žádoucí, abychom měli vůli posuzovat to v komplexu fungování celého státu a nezůstali jen u krajů a obcí bez snahy zredukovat strukturu ústředních orgánů státní správy.

Úterý
…namátková kontrola v domově seniorů v Lamperticích, která naštěstí nakonec skončila potvrzením, že vše funguje bez problémů. I bez přítomnosti ředitele, který byl toho času na dovolené, bylo patrné, že vše je hlavně o odbornosti, profesionalitě a zápalu pro práci všech, kteří chod domova zajišťují. Zde navíc s úsměvem jak na tváři personálu, tak i klientů domova. S vrchní sestrou jsem probral připravenost na stěhování a plány na stavební úpravy ve stávajícím objektu neb pro tento domov nyní dokončujeme stavbu v nedalekém Žacléři, která pomůže rozšířit již nedostačující kapacitu a zlepšit podmínky pro personál i klienty. (více – viz můj úterní příspěvek).
…pokračoval jsem kontrolou dokončovacích prací na loni dokončené investici výstavby tzv. polských mostů směrem do Pece pod Sněžkou.
…a potom jsem ještě navštívil dětskou ozdravovnu v Bedřichově, kde jsme s ředitelem probrali hospodaření a péči poskytovanou v rámci dětských ozdravných pobytů. Přičemž jsem téhož dne musel k uvedenému tématu odpovídat novinářům, a to i ve vztahu k již více jak dva roky probíhajícím jednáním s ministerstvem zdravotnictví o podmínkách pro prodloužení či novou registraci ozdravoven v relevantním režimu. Tedy takovém, který naplňuje jejich poslání a prokazatelně přináší očekávané zdravotní benefity u dětí a současně nebude klást nesmyslné nároky na rozsah kvalifikace a počtu zdravotníků i vybavení pro tento typ péče nadbytečný, za to mnohem finančně nákladnější a realizačně téměř neproveditelný. Pro mě jako představitele zřizovatele, který se na financování provozu ozdravoven podílí, je stanovisko ministerstva, znějící zjednodušeně: „buďto se přizpůsobíte nově požadovanému standardu nebo vám registraci neprodloužíme“, neuvěřitelným příběhem. Proto jsem se i s ohledem na řadu dotazů rozhodl k této problematice podrobněji vrátit v dalším díle svého podcastu „Pískám – hraj!“, který bude publikován v příštích dnech.

Středa
…den zaplavený administrativou na KÚ, a kromě papírů jsem vedl řadu dílčích jednání s kolegy, jako například s náměstkem pro investice ke zpracování strategie vytvoření optické neveřejné sítě, kterou bychom chtěli jako kraj ukládat do budované dopravní infrastruktury, abychom měli základní informační propojení center v kraji.
…s náměstkyní přes sociální služby a kulturu jsme zase diskutovali o modernizaci zařízení pro sociální péči a o podpoře kulturních akcí pro příští rok.

Čtvrtek
…‍‍pokračování schůze Senátu z minulého týdne, která byla například o:
▶znovuzavedení plné výše spotřební daně na naftu, kdy se vše vrací na původní výši i s ohledem na skutečnost, že oproti cenám z přelomu roku došlo k jejich razantnímu poklesu, což by nemělo narušit kalkulaci nákladů na rok 2023
▶konvergenční program ČR (duben 2023) – hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2022 meziročním poklesem deficitu o 1,5 p. b.; v letošním roce se očekává deficitní hospodaření sektoru vládních institucí obdobné
▶projednání a podpora postoje vlády k evropskému návrh podpory dovedností v kybernetické bezpečnosti a posílení kapacit pro reakci na kybernetické útoky. Vláda souhlasí s tím, že je potřeba se soustředit na vzdělávání budoucích expertů v oblasti kybernetické bezpečnosti, ostatně to deklaruje i v aktuální Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR, má však pochybnosti ohledně praktické implementace některých nástrojů. Například u aktu o kybernetické solidaritě má pochyby o dodržení zásady subsidiarity, poukazuje na absenci posouzení dopadů; považuje za problematický zvolený právní základ; návrh zachází výrazně nad rámec původního požadavku členských států; návrh má potenciál zasahovat do sféry národní bezpečnosti (např. sdílení citlivých informací ohledně kybernetických hrozeb a incidentů).
▶ a jak jsem již uvedl ve svém čtvrtečním příspěvku, nejbouřlivější diskuze proběhla při projednávání Implementační novely upravující stávající zákoník práce. Jsem přesvědčen, že pokud potřebuje tento doznat nějakých změn, tak by to v prvé řadě mělo být jeho zjednodušení. Namísto toho však novela přizpůsobující se, dle mého názoru v mnoha ohledech zbytečně, unijním parametrům, vše spíše komplikuje a přináší více papírů (příklady – viz můj čtvrteční příspěvek). A pokud opravdu chceme jednodušší stát, měli bychom v některých případech trvat na národní úpravě, a ne pouze přejímat globální ustanovení, jenom proto, aby to měli jednodušší unijní úředníci. HLASOVAL JSEM PRO ZAMÍTNUTÍ. Bohužel marně. Alespoň se však podařilo prosadit pozměňovací návrh, jehož jsem byl jedním z předkladatelů, jenž umožní povinnost písemného rozvrhu pracovní doby řešit ze strany zaměstnavatele i jinak a současně se tímto návrhem účinnost novely odkládá.

Pátek
…o hospodaření v rámci provozování železniční a autobusové veřejné dopravy a o přípravě rozpočtu na příští rok jsem jednal s vedoucím odboru dopravy a potěšila mne informace o zvyšujících počtech cestujících a výnosech za jízdné, kdy například ve vlacích za prvních 5 měsíců bylo vybráno o cca 7 mil Kč více než v předchozím srovnatelném období.
…s ředitelem úřadu a vedoucí personálního odboru jsme probírali ekonomickou situaci na jednotlivých odborech v souvislosti s volnými místy a jejich plánem ne/obsazování. Probírali jsme též redukci projektových míst apod. s cílem dlouhodobě stabilizovat finanční provozní náklady.
…se starostkou Hostinného jsme jednali o cyklostezce Les Království-Debrné, přičemž v této souvislosti budu chtít také jednat o spolupráci s povodním Labe a Lesy ČR, abychom náklady na tuto investici snížili. Dále jsme hovořili o převodu pozemků pod silnicí, aby město mohlo s naší podporou začít rekonstrukci místní silnice, a o záměru výstavby Domova pro seniory s kapacitou 56 klientů, kdy stejně jako v jiných případech, bude vhodné, abychom s touto investicí za kraj pomohli.
…a také mne čekalo jedno loučení s kolegyní, která pracovala na úřadu od jeho vzniku na odboru školství, jíž jsem za vše poděkoval a popřál hodně zdraví, štěstí a mnoho plánů, které ji nadchnou a naplní její další životní etapu
…páteční den jsem zakončil na Novém Hradci příjemným „sousedským“ setkáním u sklenky vína v rámci projektu Léto s vínem v Královéhradeckém kraji.

Sobota, neděle
…zahájení 93. ročníku festivalu amatérského divadla v Hronově. Umělá inteligence nás možná v mnohém dokáže napodobit, ale emoce, které jsou často hybnou silou našich životů, stěží. Ukázat a předat i jejich jemné odstíny divákům však určitě dokáží umělecké soubory v rámci 93. ročníku Jiráskova Hronova. Patří k rodinnému stříbru našeho kraje. Máte-li chuť zažít jedinečnou atmosféru a zhlédnout představení, která vás pobaví i přivedou k zamyšlení, máte ve dnech 28. 7. – 5. 8. možnost si vybrathttps://jiraskuvhronov.eu/program
…a také jsem s potěšením přijal pozvání u příležitosti udělení čestného občanství města Hronova sourozencům Čapkovým. Rodinná historie známá hlavně díky umělecky zaměřeným sourozencům Karlovi, Josefovi a Heleně, je úzce spjatá s tímto místem v našem regionu. Rovněž kraj odkaz jejich díla podporuje – naposledy to bylo například finančním přispěním na opravu mlýna v Hronově, kde v dětství často trávili letní měsíce a jenž pro ně byl v mnohém inspirací. Bylo mi také ctí poznat vnučku a pravnučku Heleny Čapkové, která spolu s předsedou spolku bratří Čapků převzala in memoriam čestné občanství pro všechny tři sourozence.
…zbytek víkendu patřil tradičně rodině a odpočinku. Krásný nadcházející týden Vám všem!