Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
… ‍‍pracovní týden začal jako obvykle jednáním Rady KHK, a to k obdrženým individuálním žádostem o podporu, jako například na vybudování dopravního terminálu v Hronově, na stavební úpravy zázemí pečovatelské služby v Polici nad Metují, nákupu rolby pro úpravu běžeckých trati v Malé Úpě apod.). Dále jsme řešili absenci stanoviska Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti se záměrem zřídit sportovní gymnázia, neochotu KRNAP podílet se na zabezpečení svého majetku u silnic (viz sesuvy půdy, kamení apod.), což jsme se rozhodli řešit poslední výzvou k uzavření dohod o spolupráci, jež bude předcházet jednotlivým soudním sporům. A diskutovali jsme také o problémech ne/ spolupráce v oblasti školství a sociální při koordinaci záměru deinstituciolizace DOZP.
…odpoledne jsem se zúčastnil otevření další z letos dokončených silničních staveb, a to III/3036 z Kramolny do a Trubějova. Oprava silnice včetně vystavění opěrné zdi, uliční vpusti pro lepší odvodnění a nových chodníků, vyšla na více jak 70 milionů korun včetně DPH.

Úterý
…den začal opět „on the road“ – tentokrát u příležitosti zahájení stavby úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Sadovou s termínem dokončení v průběhu roku 2025. Do konce toho letošního bude pak vypsána soutěž na úsek Plotiště-Sadová. Dálnice D35, patří stejně jako D11 k zásadním dopravním stavbám, které v budoucnu výrazně ovlivní situaci v této oblasti v našem kraji. (více viz můj středeční příspěvek).
…ve zbytku dne mne čekala zejména administrativa a s ní související „úřednická“ jednání.

Středa
…‍‍schůze Senát Parlamentu ČR k projednání:
▶působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích v letech 2023 a 2024
▶konsolidačního balíčku veřejných rozpočtů v oblasti daní, konsolidačních opatření finanční správy a
konsolidačních opatření v oblasti sociální politiky a dalších souvisejících změn a opatření. Návrh zákona (tzv. konsolidační balíček) tvoří soubor novel 65-ti zákonů, které mají vést ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci a ozdravení veřejných financí. Avizovaným cílem je také zjednodušení a zefektivnění postupů za účelem snížení administrativních a jiných nákladů.
‍♂Z mého pohledu – oceňuji zejména kroky ke snížení výdajové stránky na provoz státu a celkového objemu mzdových nákladů, což považuji pro ozdravení rozpočtu za klíčové. Jejich aktuálně navržený rozsah může být začátkem, je však nezbytné jej v nadcházejících letech nejen dodržet, ale úsporami v této oblastí pokračovat. Za rozumné považuji hledat i škrty v dotacích, přičemž ale očekávám, že nyní budeme na jednotlivých úrovních státní správy, PODROBNĚJI VYHODNOCOVAT DŮSLEDKY v konkrétních oblastech, jichž se dotační škrty budou týkat, abychom byli schopni ŘEŠIT A PŘIJÍMAT PŘÍPADNÉ ZMĚNY. Mírnější, ale do širší palety druhů daní zasahující změny, vidím jako velký vládní kompromis. Zjednodušení počtu sazeb DPH chápu za předpokladu, že ve snížené sazbě zůstanou sociálně odůvodnitelné položky, rozumím i dílčím krokům v důchodové reformě.
Vládní úsporný balíček, byť je v mnohém kompromisním řešením, resp. SNAHOU O ZACHOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO SMÍRU NAPŘÍČ SPOLEČNOSTÍ, považuji vzhledem k ekonomické situaci za první nezbytný krok, a proto jsem jej podpořil s tím, že existuje dohoda ministra financí se Senátem, že mu k balíčku Senátem navrhovaná usnesení a podané pozměňovací návrhy pošleme, a on se k nim vyjádří. Pokud se ukáže, že některé to opatření se neosvědčilo, je možné ho upravit.
▶revize legislativních úprav s cílem zajistit lepší dostupnost léků (zabezpečení dodávek, řešení nedostatku a cenová dostupnost) a zlepšení prostředí pro jejich výzkum a výrobu (inovace a konkurenceschopnost EU, zvýšení enviromentální udržitelnosti léčivých přípravků, boj proti mikrobiální rezistenci).
▶prohloubení elektronizace v oblasti petičního práva (zpřístupnění elektronicky podávaných petic prostřednictvím portálu veřejné správy), základních registrů a tvorby a publikace práva. Od 1. 1. 2024 bude spuštěn systém e-Sbírka; současně se zcela upouští od používání legislativních materiálů v listinné podobě; vypouští se možnost vyžádat si listinnou podobu Sbírky zákonů a mezinárodních smluv na kontaktním místu veřejné správy. Od 1. 10. 2024 bude spuštěn systém e-Legislativa pro tvorbu podzákonných právních předpisů (vyhlášek a nařízení vlády) a od 1. 1. 2025 bude spuštěn systém e-Legislativa pro tvorbu zákonů, ústavních zákonů a zákonných opatření Senátu.

Čtvrtek
…celý den na KÚ při vyřizování dílčích pracovních jednání s kolegy a navazující administrativy v souvislosti s rozpočtem, investičními akcemi, zhodnocením přijatých opatření, či žádostí v souvislosti se soudním sporem kvůli Nemocničnímu informačnímu systému apod. adresované ministerstvu)

Pátek
…jednání se zástupci Správa železnic v souvislosti se záměrem vysokorychlostního spojení Praha směr HK/Pardubice a dále zajištění přeshraničního napojení do Polska, kdy jsem chtěl být seznáme s výsledky probíhající studie proveditelnosti, abych měl dostatečné podklady pro další brzká jednání na ministerstvu v dopravy. Vybudování vysokorychlostního spojení souvisí s řadou dalších záměrů na modernizaci konvenčních tratí v našem regionu, o nichž jsem přesvědčen, že vhodným propojením a rozvržením v čase, mohou zvýšit nejenom ekonomickou výhodnost záměru vybudování výše uvedeného vysokorychlostního spojení právě naším krajem, ale také výrazně posunout cestovní komfort v rámci veřejné dopravy v celém Královéhradeckém kraji. (více – viz můj páteční příspěvek).
…zúčastnil jsem se symbolického předání Vila Čerych v České Skalici Nadačnímu fondu Kaplicky, jehož ambicí je její rekonstrukce a vytvoření prostor pro kreativní centrum zasvěcené filmu a architektuře. Kraj pro možnost odkupu vily a realizaci zmíněného projektu poskytl nadaci svou součinnost. Při příležitosti slavnostního zahájení projektu jsme se sešli s Eliška Kaplicky Fuchsová mimo jiné i proto, abychom si potvrdili oboustranný zájem o budoucí vzájemnou spolupráci, jež napomůže dalšímu kulturnímu a společenskému rozvoji v našem kraji.
…odpoledne jsem přijal pozvání do Rychnova nad Kněžnou na Svatomartinské slavnosti, kde jsem si v doprovodu Jana Drejslová, místostarostka Rychnova n. Kn. hlavně povídal s přítomnými lidmi o tom, co je zajímalo nebo měli směrem ke mně na srdci.

Sobota, neděle
…Den válečných veteránů jsme si na krajském úřadě připomínali již od počátku listopadu možností zakoupit symbolický kvítek máku a tím přispět k uchování důležitých vzpomínek na ty, kteří se v průběhu té starší i nedávné historie zasloužili o to, abychom dnes mohli žít ve svobodné a demokratické zemi, i související důležité historické okolnosti.
Datum 11. 11. je ale také spojeno s oslavami svatého Martina, a tak i na mne připadl úkol zhostit se oslav, jak se na správného patrona patří. Strávil jsem je s manželkou a přáteli při ochutnávce letošního Svatomartinského vína v Novém Městě nad Metují a bylo to moc příjemné vytržení z každodenního shonu, sychravému počasí navzdory.
Neděle začala smutnou zprávou o úmrtí Karla Schwarzenberga, kterého lze označit za posledního „politika šlechtice. Byl člověkem, který svým rozhledem, předvídavostí, empatií a schopností propojovat, otevřel naší zemi dveře a udělal pro její dobré renomé ve světě mnoho. Odpočívejte v pokoji, pane kníže.
Ve veselejším duchu jsem pokračoval v restauraci U Kohouta, kde se odehrával další ročník celostátního amatérského filmového festivalu s mezinárodní účastí Vysokovský kohout, na nějž jsem hrdý nejenom jako Vysokovák, ale také jako hejtman i senátor. Proto jsem sem dnes přišel hlavně poděkovat pořadatelům, pogratulovat ke skvělému průběhu letošního ročníku a popřát jim úspěch i v tom příštím.
A přeji i Vám všem, aby ve veselém a úspěšném duchu proběhl také celý nadcházejí týden.