Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

🎾setkání se zástupci investora k výstavbě regionálního tenisového centra pro mládež v HK. Projednali jsme též rozsah podpory Národní sportovní agentury a města Hradec Králové.

📝porada vedení kraje k odkupu nemovitostí v Rokytnici v Orlických horách, kde máme Muzeum, dále jsme řešili majetkového vypořádaní v souvislosti s přeložkou Běloves – Velké Poříčí a problematiku jednotlivých gescí

👨‍💼👩‍💼zasedání Rady KHK s 50 body programu, týkajících se například zhodnocení práce CIRI, díky níž jsme za poslední rok do regionu získali cca 1 miliardu z evropských a státních dotací, upřesnili jsem priority v rozvoji obcí a regionu, podnikání a průmyslových zón, výzkumu a inovací, energetice. Rozhodli jsme o způsobu nákupu energií a projednali jsme spolupráci s městem Hostinné při zajištění výstavby a provozu pobytových sociálních služeb.

Úterý

🚨zasedání senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, na němž jsme projednávali vývoj situace kolem válečného konfliktu na Ukrajině a jeho vliv prostřednictvím migrace, působení zájmových osob v ČR, organizovaného zločinu a kyberkriminality, na vnitřní bezpečnost naší země. Zajímal jsem se především o rozsah spolupráce zpravodajských a bezpečnostních sborů při získávání informací, detekování rizik, schopnost sledovat a monitorovat různé aktivity. A ptal jsem se také na připravenost na kontroly při migrační vlně nebo schopnost narušit s tím související organizovaný zločin, na plány změn ve fungování OAMP a v neposlední řadě na investice do technických prostředků pra zajištění kyber bezpečnosti.

💊Dalším tématem byly aktuální trendy v drogové problematice (více viz můj středeční příspěvek).

🎖slavnostní večer u příležitosti předání ocenění Královéhradeckého kraje významným osobnostem našeho regionu, kterým mi bylo ctí vyjádřit poděkování, úctu a svůj obdiv nad jejich úsilím, vytrvalostí a dosaženými úspěchy, které jsou v řadě případů inspirací i pro nás ostatní či další generace, se stejně jako v předchozích ročnících. Uskutečnil se v reprezentativních prostorách firmy PETROF v Hradci Králové. Jména i zásluhy či životní přínos všech 20 oceněných naleznete zde: https://www.khk.cz/…/kralovehradecky-kraj-ocenil-20…/

Středa

👩‍💼👨‍💼schůze Senátu, na níž jsme mimo jiné projednali👇:

🏘odstranění nedostatků právní úpravy obsažené v zákoně o SFPI a vytvoření systému „dostupného nájemního bydlení“- vytváří se systém „dostupného nájemního bydlení“, který v podstatě znamená možnost vybraným cílovým skupinám umožnit bydlet za nižší nájemné, nežli tržní, prostřednictvím podpor vybranému dodavateli na stavbu, provozování a údržbu tohoto bydlení. Dostupné nájemní bydlení je zaměřeno na široké spektrum cílových skupin, včetně mladých lidí, osob v nižším příjmovém decilu, profesí, které jsou pro města a obce klíčové, a osob čelících domácímu násilí. Zavádí se dva režimy pro dostupné nájemní bydlení v závislosti na tom, kdo je stavebníkem; pro případ, že stavebníkem je obec, musí být stavba vymezena v regulačním plánu jako dům pro dostupné nájemní bydlení; druhý režim zahrnuje ostatní případy a součástí žádosti o povolení záměru pak musí být plánovací smlouva.

💰Milostivé léto ve zdravotním pojištění, kdy zákon upravuje mimořádný zánik penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud je jeho plátcem fyzická osoba a pro jeho vymožení byla nejpozději k 31. 12. 2023 nařízena daňová exekuce podle daňového řádu; b) exekučních nákladů daňové exekuce (dlužné pojistného nebo neuhrazené penále), které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději 31.12.2023.

Neuhrazené penále a exekuční náklady zanikají odpuštěním, pokud o to dlužník požádá do 30. 11. 2024 a zároveň do 31. 12. 2024 (nebo do dne splatnosti poslední splátky) došlo k úplnému uhrazení dlužného pojistného. Zákon nelze využít na dluhy vymáhané prostřednictvím soudního exekutora a dluhy plátce, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení. v případě, že dlužné pojistné, jehož úhrada je jednou z podmínek pro mimořádný zánik neuhrazeného penále a exekučních nákladů odpuštěním, je vyšší než 5 000 Kč, může dlužník oznámit do 30. listopadu 2024 příslušné zdravotní pojišťovně, že dlužné pojistné uhradí ve splátkách

🗄️nový registr zastupování jako součást systému základních registrů veřejné správy

🌾reakce na protesty zemědělců: u standardu DZES 6 {zajištění pokryvnosti půdy v citlivých obdobích} se navrhuje úpravou vyjasnit, že provádění tohoto standardu podmíněnosti bude převážně v rukou členských států; u standardu DZES 7 {rotace plodin} se navrhuje zachovat povinnost střídání plodin, a zároveň umožnit členským státům větší flexibilitu ve formě rozšíření o možnost diverzifikace plodin. Navrhuje se vypuštění podmínky vyčleňování neprodukční plochy na orné půdě pod standardem DZES 8 a vynětí malých zemědělců, kteří mají nejvýše 10 hektarů zemědělské půdy, z kontrol podmíněnosti a sankcí. Příjemci, kteří dostávají platby na plochu jak v rámci strategického plánu SZP, tak v rámci Programu rozvoje venkova do 31. prosince 2025, by měli být vyňati z kontrol podmíněnosti a uplatňování sankcí.

Vláda snahy Komise o zjednodušení pravidel SZP vítá a žádá Komisi, aby ze systému podmíněnosti byla vypuštěna sociální kondicionalita. Do přílohy Rotterdamské úmluvy o nebezpečných chemických látkách v mezinárodním obchodu se zařazuje pesticid terbufos.

🌲💧🗑Zpráva o životním prostředí ČR 2022 – konstatuje, že v lesích lze pozorovat postupné snižování intenzity kůrovcové kalamity; přes mírný nárůst plochy přírodních biotopů, pokračuje pokles početnosti ptačích populací, které jsou hlavním indikátorem biodiverzity lesní a zemědělské krajiny; kvalita povrchových vod se od roku 2000 výrazně zlepšila, avšak v krátkodobém trendu stagnuje a nedaří se dále snižovat míru znečištění; emise do ovzduší klesají, ve struktuře emisí se zvyšuje význam malých a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Pozitivní pro přechod na oběhové hospodářství je, že v celkovém nakládání s odpady stále dominuje jejich využití, především materiálové, což je v souladu s platnou hierarchií způsobů nakládání s odpady.

Městské aglomerace, zejména Praha a Brno, mají vysokou hlukovou zátěž ze silniční dopravy, 6,4 % obyvatel aglomerace Praha bylo exponováno hluku nad mezní hodnotu, 13,8 % obyvatel je vysoce obtěžováno hlukem a 4,2 % obyvatel trpí vysokým rušením spánku. Za účelem podpory připravenosti na extremitu počasí, resp. dopady změny klimatu bylo v letech 2014–2022 v OPŽP schváleno cca 1 600 projektů za 12,3 mld. Kč; v roce 2022 mělo v Česku adaptační strategii či plán 50 měst, resp. městských částí, a 7 mikroregionů či dobrovolných svazků obcí. Počet dotčených obyvatel žijících na území těchto sídel činil cca 3,4 mil. Objem výdajů z centrálních zdrojů v roce 2022 meziročně vzrostl na 91,9 mld. Kč (tj. na 1,35 % HDP) a objem výdajů z územních rozpočtů na 49,8 mld. Kč (tj. na 0,73 % HDP); mezi prioritní oblasti podpory patřila ochrana vody, dále ochrana biodiverzity a krajiny, nakládání s odpady a v neposlední řadě ochrana ovzduší.

Čtvrtek

📑mnoho administrativy a operativních jednání, kontrola řešení úkolů zadaných jednotlivým odborům. A z tohoto pohledu považuji za klíčové, že se blížíme do finále v souvislosti s vyrovnáním za nesplnění smluvních podmínek ze strany dodavatele v souvislosti se záměrem pořízení nemocničního informačního systému v našich nemocnicích, a budeme jej moci projednat na příštím zastupitelstvu.

Pátek

👮předání 188 kusů nových osobních kamer, jež budou sloužit pro zdokumentování možného protiprávního jednání ve službě pořádkové a cizinecké policie a pořízený záznam pak pro další zkoumání i jako důkazní prostředek. Krajské policejní ředitelství je pořídilo z části finančního daru, který v celkové výši 3,7 mil korun na konci loňského roku obdrželo od kraje. (více viz můj páteční příspěvek)

👩‍💼👨‍💼zasedání Regionální stále konference Královéhradeckého kraje, na němž jsme probrali současné aktivity ITI Hradecko-Pardubická aglomerace nebo Národní sítě MAS se zaměřením na spolupráci v regionu a programy 2028+. Zhodnotili jsme rozsah spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj, probrali jsme aktivity RSK v kraji a seznámili jsem se se vznikem a s přípravou fungování Regionálního centra podpory investic do bydlení v KHK (jedno z 8 v ČR, dotace 2,6 miliardy až 25 % ze záměru a zvýhodněné úvěry až 4,2 miliardy do výše 90 % investice).

K dnešnímu dni máme aktuálně schválené projekty v oblastech dopravy, školství a v sociální za cca 1,8 miliardy Kč. Projednali jsme také informace z úřadu práce k aktuálnímu stavu zaměstnanosti a vývoji na trhu práce.

Sobota, neděle

🛋️odpočinek s rodinou a příprava na nadcházející týden, do kterého Vám všem přeji, když dle předpovědi ne více stupňů na teploměru, tak alespoň více informací či událostí, které vás zahřejí u srdce a na duši.🙂